Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

aimiak
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme

January 18 2020

aimiak
0089 093a 500
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaoxygenium oxygenium
aimiak
aimiak
aimiak
aimiak
aimiak
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaoxygenium oxygenium
aimiak
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
aimiak
2317 4d9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoolong toolong

January 12 2020

aimiak
1986 e019
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaoxygenium oxygenium
aimiak
9145 a0e1 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaoxygenium oxygenium
aimiak
aimiak
Reposted fromshakeme shakeme

January 08 2020

aimiak
1620 cc71 500
Reposted fromlaters laters viashakeme shakeme

January 07 2020

aimiak
3481 b9c2 500
aimiak
Reposted fromshakeme shakeme
aimiak
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viashakeme shakeme
aimiak
0006 7470 500
Rago
Reposted fromasparagus asparagus viashakeme shakeme
aimiak
6407 3705 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl