Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

aimiak
0015 7320 500
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashakeme shakeme
2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viashakeme shakeme
9606 7b22
Reposted fromidiod idiod vianothingwrong nothingwrong

August 17 2017

aimiak
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoxygenium oxygenium
aimiak
9518 3042 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamahoniova mahoniova
aimiak
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
aimiak
4091 3c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
aimiak
Reposted frombaskua baskua viaoxygenium oxygenium
aimiak
3588 80fe 500
aimiak
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viaoxygenium oxygenium
aimiak
aimiak
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix viaoxygenium oxygenium
aimiak
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.

August 16 2017

7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viashakeme shakeme
aimiak
aimiak
1880 44ab 500
Reposted fromremeeember remeeember viashakeme shakeme
aimiak
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl